main background

What is the Fourth Wall? The Best Examples of Breaking the Fourth Wall

دیوار چهارم چیست؟ بهترین نمونه های شکستن دیوار چهارم

932بازدید

    مختصری درباره فیلم

    شکستن دیوار چهارم یک تصمیم بزرگ در زمینه فیلم سازی است که می تواند مخاطب شما را دو قطبی کند.آیا پروژه شما برای این تکنیک مناسب است؟ اگر چنین است ، چه زمانی باید این کار را انجام دهید؟ ما مثالهای زیادی در مورد شکستن دیوار چهارم و سه نکته برای کمک به شما در تصمیم گیری در مورد مناسب بودن این روش سینمایی برای پروژه شما آورده ایم.

    برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید