main background

Directing Camera Movement

کارگردانی حرکت دوربین

146بازدید

    مختصری درباره فیلم

    آموزش روش های مرسوم و کمتر استفاده شده هدایت حرکات دوربین توسط کارگردان.

    برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید