main background

How to do a Costume Quick Change

چگونگی تغییر سریع لباس

191بازدید

    مختصری درباره فیلم

    در این ویدئو کوتاه روش اصولی تغییر لباس بازیگران حین اجرا ، به نمایش گذاشته می شود.

    برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید