main background

How to do a Costume Quick Change

چگونگی تغییر سریع لباس

140بازدید

مختصری درباره فیلم

در این ویدئو کوتاه روش اصولی تغییر لباس بازیگران حین اجرا ، به نمایش گذاشته می شود.

برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید