main background

How to Make a Puppet

چگونه عروسک بسازیم

147بازدید

    مختصری درباره فیلم

    با ابزاری ساده عروسک های نمایشی بسازید! فین کالدول کارگردان و کارگردان عروسک و حرکت و فارغ التحصیل دانشگاه درام و موسیقی و طرح و سازنده عروسک نمایش WARHORSE بود.

    برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید