main background

Gyre & Gimble Masterclass Bringing a Puppet to Life

زندگی بخشیدن به عروسک

202بازدید

    مختصری درباره فیلم

    حالا پس از ساخت عروسک وقت تمرین و جان بخشیدن به آن است.

    برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید