main background

Voice - Text Work - Blank Verse from 'Much Ado About Nothing

صدا – کار با متن ( هیاهوی بسیار برای هیچ )

245بازدید

    مختصری درباره فیلم

    در این قسمت،روش خواندن درست متن را یاد خواهید گرفت.تمرین متن با نمایشنامه هیاهوی بسیار برای هیچ اثر شکسپیر می باشد.

    برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید