کمدی

مامورین اعدام
نمایش برفی اسلاوا
فلیبگ
هر کس
پیگمالیون
هفت شانس
موزیکال شرک
زندگی ، انیمیشن
درون ذهن من بیا – رابین ویلیامز
جویندگان طلا