فیاتر – گیشه – ۱۲ یک شب مشکوک


پدر خوانده :
من یه آدم محتاطم، اگه اینترنتش نیم بها نباشه، درگاه پرداختش امن نباشه، قابل تمدید نباشه یا اگه ِسرورش مورد اصابت رعد و برق قرار بگیره، من شما سه نفرو مقصر می دونم!

هملت : خریدن یا نخریدن مسئله این است!

هامون : آزمودم اشتراک ماهانه اش را، بعد از آن خریدم شش ماهه اش را، آی دکتر!

قیصر : احترامت واجبه ویتو کورلئونه! اما این قانونه فیاتره، نخری میخرن، نزنی میزنن!

36 هزارتومان
بالکن
1 ماهه
  • اینترنت نیم بها
  • قابل تمدید و تغییر
  • دسترسی به تمام ویدئوها
انتخاب و ادامه
75 هزارتومان
همکف
3 ماهه
  • اینترنت نیم بها
  • قابل تمدید و تغییر
  • دسترسی به تمام ویدئوها
انتخاب و ادامه
145 هزارتومان
لژ
6 ماهه
  • اینترنت نیم بها
  • قابل تمدید و تغییر
  • دسترسی به تمام ویدئوها
انتخاب و ادامه