main background

Ghosts

اشباح

354بازدید
8.4 10/
  • 1 ساعت و 35 دقیقه
  • 2014

مختصری درباره فیلم

نمایشنامه ی اشباح را ایبسن بلافاصله پس از خانه ی عروسک در اوج دوران نمایشامه نویسی ش می نویسد . تقریبن همزمان با “دشمن مردم ” ، که یکی از بحث برانگیز ترین کارهای اوست . هم اشباح و هم خانه ی عروسک به قدری فضاهای تاریک و متهورانه ای در تصویر کردن زنان اوخر قرن ۱۸ دارند که هیچ کس حاضر نیست در برابر انتقاد روزنامه ها و مردم ، پشتِ ایبسن درآید . واکنش های منفیِ زیادی به روایت نقادانه ی ایبسن در این دو نمایشنامه می شود و تحت تاثیر چنین فضایی است که این درام نویسِ نروژی برمیگردد و شخصیت دکتر استوکمان را در دشمن مردم خلق می کند و به ناشرش می گوید که : ” «دکتر و من به دقیق ترین شکل ممکن با یکدیگر توافق داریم . در موضوعهای بسیار زیادی هماهنگیم . اما دکتر کمی لجوجتر از من است.» . و همین شخصیت لجوجانه ی ایبسن است که در دستگاه فکریِ وی چنان شخصیت هایی یکسره معترضِ وضعِ موجود و نیز ناسازگار می پروراند . آدم هایی که زخم خورده ی قانون و مذهب و وظایف شان هستند . گرفتار قیوداتی که یکسره از عرف و عادت های اجتماعی شان بر آنها تحمیل شده و گاه با اتکا به شجاعت و گاه با جنون و اضطرابی افراطی بر آن مرزهای قرار دادی می شورند . بی شک همین عدم تمکین و بیرون زدن از تداول عمومی ، بدیع ترین روحیه ایست که ایبسن در چهره ی پرسوناها این دوره اش می پردازد .

نثر ایبسن به شدت واقع گرا است . آدم ها و موقعیت های شان را از زندگی واقعی بر می دارد و در این کار چنان متشخص می شود که واجد سبک شخصیِ خویش می شود . جرج برنارد شا در رساله ی “عصاره ی ایبسنیزم ” می نویسد : ” ایبسن کمبود کار شکسپیر را جبران کرده : نه فقط خود ما را به ما می دهد بلکه خود ما را در موققعیت های خودمان به ما می دهد ” . درام هایی چنان خودمانی که وقایع و موقعیت های خطیرش روح حقیقت جویی دارند برای برگشتن به خودمان و موقعیت هامان . تلخ آنچنان که حقیقت برای “ما”ی مسلط و محصور در مذهب و قانون تلخ می نماید . و موقعیت هایی تلخ تر برای کسانی که در این درام های ایبسمی می شورند و از این رو یکسره از سوی سلیقه ی عمومی تاریک و خطرناک می نمایند . و سیلی زدن به سلیقه ی عمومی _ نه در حیطه ی فرم های رایج که در تاختن بر تفکرات غالب _ همان دقیقه ای است که ایبسن را دشمن مردم می گرداند .و درام های ش را بی بند و بار و شورشی بار می آورد . داستان درباره ی ترس ها ، جسارت ها ، حصارها و عرف و عاداتی است که در اطراف خانم آلوینگ _ بیوه ی آجودان آلوینگ _ و مادر اوزوالد ، چون اشباحی سرگردان حضور دارند .

برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید