دزدمونا : اوه! سرورم مواظب باشید، شما هنوز به عضویت فیاتر در نیامده اید!
اتللو : این عضویت که شما از آن دم می زنید چقدر زمان می برد؟
دزدمونا : سه سوت…

ورود / عضویت